ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató célja annak ismertetése, hogy COMTHERM-ÉTA Kft. üzleti tevékenysége során a partnerei, megrendelői, a COMTHERM-ÉTA Kft. által forgalmazott termékek és nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődők személyes adatait miként kezeli. 

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alábbi elérhetőségeink valamelyikén. 


I.    AZ ADATKEZELŐ

A jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléseket érintően a személyes adatok kezelője:

COMTHERM-ÉTA Kft.
székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 30/a.
cégjegyzékszám: 01-09-161359 
nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
adószám: 10677474-2-43
(a továbbiakban: „COMTHERM-ÉTA”)

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:
postai levelezési cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 30/a.
e-mail postafiók: comtherm @ comtherm.hu
telefon: 06 (1) 348-0060, 06(1) 271-0604

II.    ADATKEZELÉSEINK

1.    WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ - ÜGYFÉLFIÓK HASZNÁLATA

ADATKEZELÉS CÉLJA
A regisztráció célja, hogy Ön létrehozhassa a www.comtherm.hu weboldalon működő webáruház használatát segítő ügyfélfiókját, ezáltal regisztrálja a későbbi belépéshez és megrendelésekhez szükséges adatait.

A regisztrációval létrehozott ügyfélfiók célja a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a webáruház kényelmi funkcióinak biztosítása (így pl. számlázási, szállítási adatok rögzítése).

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Regisztráció során kötelező adatok: e-mail cím és jelszó

Ügyfélfiók használata során opcionális adatok: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, vásárló típusa, számlázási és szállítási név és cím

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A regisztráció és az ügyfélfiók használata során megadott személyes adatait az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeljük. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) Hozzájárulás hiányában az ügyfélfiók nem jön létre, annak funkciót Ön nem tudja igénybe venni.

A hozzájárulását azzal adhatja meg, hogy a COMTHERM-ÉTA honlapján (www.comtherm.hu) a regisztrációs űrlapot kitölti, az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot „bepipálja” majd a „Regisztrálok” gombra kattintással a regisztrációját elküldi részünkre. Az ügyfélfiók használata során további személyes adatokat a megfelelő rovatok kitöltésével és az adatok mentésével adhat meg.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az ügyfélfiók kapcsán kezelt személyes adatait töröljük adatbázisunkból, ha
-    Ön az adatok törlését kéri;
-    az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja;
-    ügyfélfiókját törli; 
-    ügyfélfiókjába az utolsó bejelentkezését követő 5 év eltelt;
-    a webáruház üzemeltetését beszüntetjük.

Elfelejtett jelszó esetén az új jelszó beállításával a korábbi jelszót töröljük.


2.    SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉSE

Jelen pont az üzleti tevékenységünk keretében megkötött szerződésekre vonatkozik, azaz azon szerződésekre, amelyeket megrendelőinkkel vagy alvállalkozóinkkal, együttműködő partnereinkkel, beszállítóinkkal kötünk. A munkaszerződésekre jelen pont nem terjed ki.

A jelen pont hatálya alá tartozó szerződéseket érintően személyes adatkezelésre egyrészt akkor kerülhet sor, amennyiben a szerződő partnerünk magánszemély vagy egyéni vállalkozó, amely szükségképpen együtt jár személyes adatok kezelésével. Ez esetben a szerződést érintő, ahhoz kapcsolódó vagy annak kapcsán partnerünket érintően tudomásunkra jutó valamennyi adat partnerünk személyes adatának minősül. Ha pedig szerződő partnerünk cég (jogi személy), személyes adatkezelésre alapvetően a partner által megjelölt kapcsolattartó személy vonatkozásában kerül sor.

Ha az áruátvevő személye eltér a megrendelő, illetve kapcsolattartója személyétől, abban az esetben az áruátvevő személyes adatainak kezelésére is sor kerül.

ADATKEZELÉS CÉLJA
Amennyiben szerződő partnerünk (akár megrendelői, akár beszállítói oldalon) természetes személy vagy egyéni vállalkozó, személyes adatai kezelésének célja a szerződés létrehozatala, nyilvántartása és teljesítése. 

Ha a szerződést érintően számlakiállítási kötelezettség áll fenn, természetes személy és egyéni vállalkozó szerződő fél esetén személyes adatnak minősülnek a szerződés alapján kiállított számlához kapcsolódó adatok is, amelyek kezelésének célja a jogszabályban meghatározott számviteli kötelezettségeink teljesítése (számla kiállítás, számla megőrzés).

Természetes személy és egyéni vállalkozó szerződő fél esetén a szerződés teljesítése keretében az adatkezelés céljai kiterjednek továbbá az esetleges szavatossági és jótállási igények, egyéb jogviták rendezésére is.

Amennyiben pedig szerződő partnerünk egy cég (ideértve valamennyi jogi személyt), személyes adatkezelésre a részéről eljáró kapcsolattartó személyes adatai vonatkozásában kerülhet sor. A kapcsolattartó személy személyes adatai kezelésének célja a szerződés zökkenőmentes létrehozatala és teljesítése.

A megrendelt termékeket átvevő személy személyes adatait az áru átadás-átvételének dokumentálása céljából kezeljük.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Természetes személy és egyéni vállalkozó esetén:
személyazonosító adatok (név, lakhely)
írásbeli szerződés esetén aláírás
írásbeli szerződés esetén, ha egyéni vállalkozó a szerződő fél: egyéni vállalkozói igazolvány száma
számlázási név, cím, adószám, vevőkód (ha azzal rendelkezik), kedvezmény mértéke, szállítási név és cím
elérhetőség (telefonszám, e-mail cím)
számla adatok (számla sorszáma, kelte, a teljesítés időpontja, fizetési határidő, bruttó és nettó összeg, áfa összege, kedvezmények mértéke és jogcíme stb.)
megrendelés részletei: termékek, szolgáltatás megnevezése és azonosító adatai, mennyisége, ára, megrendelés időpontja, státusza
fizetési adatok (bankszámlaszám, fizetés napja, összege, módja, esetleges tartozások nyilvántartása)
bejelentett szavatossági és jótállási igények, az igényről felvett jegyzőkönyv tartalma, az igény teljesítésének módja, időpontja

Kapcsolattartók esetén:
név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, munkakör

Áru átadás-átvétele során eljáró személyek vonatkozásában: átutalásos, utólagos fizetést engedő számla esetén aláírás

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, IDŐTARTAMA
Természetes személlyel és egyéni vállalkozóval történő szerződéskötés esetén a szerződés megkötése és teljesítése érdekében van szükségünk személyes adataikra, így ezen adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele. Ezen adatok kapcsán az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítése. Ezen adatokat alapvetően az általános adójogi (5+1 éves) elévülési idő alatt kezeljük, és annak leteltét követően külön kérés nélkül is töröljük.

Ezen kívül, természetes személy vagy egyéni vállalkozó szerződő fél esetén egyes személyes adatok kezelésére a következő jogszabályokban foglalt kötelezettség alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja):
-    számla kiállítási vagy megőrzési kötelezettség esetén a számlázási adatokat (számlázási név és cím) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján kell kezelnünk és az Sztv. 169. §-a alapján a szerződéshez kapcsolódóan kiállított bizonylatokat az abban foglalt adatokkal együtt 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni; 
-    amennyiben megrendelőnk áfa alany, a számlán az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § d) pontjának dc) alpontja alapján kötelesek vagyunk feltüntetni a vásárló, szolgáltatást igénybe vevő adószámát. Az adószám megőrzési ideje a számla megőrzési idejéhez igazodik;
-    fogyasztói szerződés esetén a szavatossági és jótállási igények rendezése tekintetében a 19/2014 NGM rendelet alapján kötelesek vagyunk a bejelentett igényről jegyzőkönyvet felvenni, és azt 3 évig megőrizni.

Céggel történő szerződéskötés esetén a kapcsolattartó adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a szerződés zökkenőmentes teljesítéséhez fűződő jogos érdekünkből, a szerződés teljesítése és az azzal kapcsolatos igények elévülési ideje (5 év) alatt kezeljük. 

A termékeket a megrendelő képviseletében átvevő személy személyes adatait az áru átadás-átvételének igazolásához, dokumentálásához fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) Az áruátvevő személyes adatait a kapcsolódó szerződésből származó igények elévülési ideje (5 év) alatt kezeljük.


3.    FOGYASZTÓI PANASZOK KEZELÉSE

ADATKEZELÉS CÉLJA
Fogyasztónak minősülő (azaz magánszemély) vásárlóink panaszainak rögzítése, kezelése, dokumentálása.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A panasz egyedi azonosítószáma, a panaszt tevő fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, módja, a panaszt tevő fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz tárgya és tartalma, a panaszra adott válaszunk, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető valamint a panaszt tevő fogyasztó aláírása.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai vonatkozásában az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerint 3 (három) év.


4.    ÜGYFÉL LEVELEZÉS

ADATKEZELÉS CÉLJA
Amennyiben Ön valamely kérdésével hozzánk fordul (kapcsolat felvétel), az Ön által küldött üzenetben, e-mailben, postai levélben, telefonon megadott személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás, kérdésének megválaszolása érdekében kezeljük.

Jelen pont alá tartozik a tájékoztatás jellegű megkeresés. Amennyiben a levelezés már egy folyamatban lévő vagy teljesített szerződéshez, webshop regisztrációhoz, ügyfél fiókhoz kapcsolódik, akkor arra a levelezésre az adott típusú adatkezelés részletei vonatkoznak.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A kapcsolatfelvétel és a megkeresés tárgyától függően: név, e-mail cím, telefonszám, e-mail küldésének dátuma és időpontja, üzenet tartalma, egyéb az Ön levelében vagy szóban közölt további személyes adat.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Jelen pont alapján történő adatkezelés jogalapja azon jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), hogy az Ön megkeresését teljesíteni tudjuk, válaszunk megadása érdekében Önnel kapcsolatot tudjunk tartani.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A megkeresésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat (ideértve az e-maileket) az adatkezelés céljának megszűnését követően töröljük. Így, amennyiben az e-mailre és az arra adott válaszra várhatóan további ügyintézés, igényérvényesítés érdekében nincs szükség, akkor a törlés haladéktalanul megtörténik, egyéb esetben a megkeresés és a válasz törlésére azt követően kerül sor, hogy azokra e célokból nincs szükség.


III.    KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársaink, valamint adatfeldolgozóink és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat bizalmasan kötelesek kezelni.

Személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.

Amennyiben a megrendelt termékek szállításáról a COMTHERM-ÉTA Kft. fuvarozó partnerén keresztül gondoskodik, abban az esetben a fuvarozó partner részére átadjuk a szállítás céljából szükséges személyes adatokat (szállítási név és cím, szállítandó termékek, szállítólevél, szállítás kért ideje, stb.).

Webshop-ban történő bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető adatai (vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím), a tranzakció összege, dátuma, időpontja továbbításra kerül a SimplePay (OTP Mobil Kft, 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére.

III/A.     ADATFELDOLGOZÓINK

A fenti adatkezelésekhez kapcsolódó egyes adatkezelési műveletek elvégzésére a COMTHERM-ÉTA Kft. adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és a COMTHERM-ÉTA utasításai szerint járnak el.

Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók és azok feladatai:
 

Az adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység

RackForest Zrt.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 11. 5.em B05001.

Tevékenység: Weboldal tárhelyének biztosítása

Techwave Hungary Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Gateway Office Park, 1.torony, 6.emelet

 

Tevékenység: weboldal ill. ügyviteli rendszer karbantartása, fejlesztése

OTP Mobil Kft. (SimplePay)

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

 

Tevékenység: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring

Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk az érintetteket.


IV.    ADATBIZTONSÁG

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megtesszük. Ennek keretében elfogadjuk és kialakítjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének, valamint ezt az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóink részére is előírjuk.

A fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítjuk ki, illetve választjuk meg, hogy biztosítsuk az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajtunk végre, illetve alkalmazunk.

Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk. 


V.    ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve, ha az incidensnek súlyos következményei lehetnek, arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon, illetve a lehetőségekhez képest közvetlenül is értesítjük Önöket. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.


VI.    AZ ÖN JOGAI 

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA: Ön jogosult a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

HOZZÁFÉRÉS JOGA: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

HELYESBÍTÉSHEZ, KIEGÉSZÍTÉSHEZ VALÓ JOG: Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

TÖRLÉSÉHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonása egyben az adatok törlésével is együtt jár, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha
a)    az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
b)    az adatok kezelése jogellenes;
c)    a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokok elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. 

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG: Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.

Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, amennyiben azok megőrzése fontosabb okból szükséges. Ilyen fontosabb ok lehet az, ha Önnel szemben igényt kívánunk érvényesíteni.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG: Szerződéses jogalapon vagy hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén Ön igényelheti, hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott, általunk elektronikusan kezelt személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban átadjuk az Ön részére vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.


VII.    KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, MEGVÁLASZOLÁSA

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre az I. pontban megjelölt valamely elérhetőségünkre. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.


VIII.    KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. 

Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.


IX.    IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

1.    Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

2.    Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.


A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/
cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

3.    Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Budapest, 2023. november 2.

COMTHERM-ÉTA Kft.

'.
FÉG-MPF Vara FÉG MP Mertik Bosch Sit Honeywell Orkli